Aukļu pakalpojumi

Lai saņemtu pašvaldības kompensāciju aukles pakalpojumu apmaksai  230 euro mēnesī, vecākiem ir jārīkojas šādi:
1) Jāizvēlās aukli (aukles pakalpojuma sniedzēju) no pašvaldības Aukļu datu bāzes.
2) Jānoslēdz līgums ar aukli  (Līgums – iespējamā līguma veidne).
3) Jāiesniedz pašvaldībā iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu (iesnieguma veidlapa), klāt pievienojot noslēgtā līguma kopiju.
4) Pašvaldības Kompensācijas piešķiršanas komisija izskata vecāka iesniegumu un piešķir pašvaldības kompensāciju, ja:

 • bērna un viena no bērna vecākiem vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
 • bērns, atbilstoši Ķekavas novada domes apstiprināto saistošo noteikumu prasībām, reģistrēts Ķekavas novada pašvaldības elektroniskajā datu bāzē, kurā reģistrē pieteikumus Ķekavas novada pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai un bērns netiek nodrošināts ar pakalpojumu, sasniedzot pusotra gada vecumu;
 • bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Ķekavas novada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu.
5) Kompensācijas piešķiršanas komisijas pozitīva lēmuma gadījumā, pašvaldība slēdz ar vecāku vai bērna likumisko pārstāvi līgumu par kompensācijas izmaksas kārtību.
6) Mēneša pēdējā darba dienā  aukle (fiziska persona) (akta paraugs – aukle), vai aukles pakalpojuma sniedzējs (juridiska persona) (akta paraugs – pielikums rēķinam) (PNA_pielikums_dienu_uzskaites_tabula) darba pieņemšanas – nodošanas aktu ar pielikumu sagatavo elektroniski un nosūta uz pašvaldības e-pasta adresi: rekini@kekava.lv, kas ir par pamatu pārskaitīt atbalstu aukles vai aukles pakalpojuma sniedzēja norādītajā bankas norēķinu kontā.
Saistošie noteikumi par kompensācijas vai atbalsta piešķiršanu – skatīt šeit.

Iesniegumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros ar iepriekšēju pierakstu vai elektroniski, e-pasts: novads@kekava.lv

1) Gaismas ielā 19, k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novadā, LV-2123 – pie klientu apkalpošanas speciālistes;
2) Uzvaras prospekts 1A, Baložos, Ķekavas novadā, LV- 2128 – pie klientu apkalpošanas speciālistes foajē;
3) Pārupes iela 3, Baldonē, Ķekavas novads, LV-2125.

 Informācija par reģistrēšanos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā – skatīt šeit
Aukļu datu bāze
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji pieejami: https://www.viis.gov.lv/registri/bups
Kompensācija, ja bērnu pieskata aukle
Ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu (1 gads un 6 mēneši) un nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir iespēja saņemt pašvaldības kompensāciju aukles pakalpojuma apmaksai.

Kompensācijas apmērs 230 euro mēnesī  (kompensācijas summa aprēķināta, ņemot vērā vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, neiekļaujot izdevumus remontdarbiem un kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu).

Kompensācija tiek piešķirta vecākam (bērna likumiskajam pārstāvim), ja:

 • Bērns un viens no vecākiem vai bērna likumiskais pārstāvis ir deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
 • Bērns ir reģistrēts rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.
 • Starp vecāku (bērna likumisko pārstāvi) un aukli ir noslēgts līgums par bērna pieskatīšanu. ReadSpeaker  Līgums

Lai saņemtu kompensāciju aukles pakalpojuma apmaksai, vecākam (bērna likumiskajam pārstāvim) jāizvēlās aukli no pašvaldības Aukļu datu bāzes.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 103. punktu bērnu uzraudzības pakalpojumu klātienē sniedz persona ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuru uzrāda pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma.

Privātpersonu iekļaušana Aukļu datu bāzē
Aukļu datu bāzē var iekļaut privātpersonu:

 • kura ir ieguvusi vidējo profesionālo vai augstāko pedagoģisko izglītību. Juridiskās personas reģistrēšanas gadījumā, juridiskai personai ir jābūt noslēgtam līgumam par aukles pakalpojuma sniegšanu ar privātpersonu, kura ir ieguvusi  pedagoģisko izglītību;
 • kura ir ieguvusi citu izglītību, kas pielīdzināma  pedagoģiskai izglītībai pirmsskolas izglītības pakāpē. Juridiskās personas reģistrēšanas gadījumā, juridiskai personai ir jābūt noslēgtam līgumam par aukles pakalpojuma sniegšanu ar privātpersonu, kura ir ieguvusi citu izglītību, kas pielīdzināma pedagoģiskai izglītībai pirmsskolas izglītības pakāpē;
 • kura iegūst augstāko pedagoģisko izglītību;
 • kura ir ieguvusi aukles profesionālo kvalifikāciju;
 • kurai ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, ja vien persona zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā nav apguvusi pieaugušo formālās izglītības programmas vai profesionālās pilnveides izglītības programmas ietvaros. Šī prasība neattiecas uz juridiskām personām, ja vismaz vienai no pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām ir medicīniskā izglītība;
 • kura ir reģistrējusies Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, skatīt šeit;
 • kura atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir reģistrējusies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

Privātpersonas iekļaušanai Datu bāzē (juridiskajai personai) pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti: 

 • pieteikums (pieteikuma veidlapa) reģistrēšanai Datu bāzē, kurā jānorāda pieteikuma iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs,  e-pasta adrese, kontakta personas vārds un uzvārds;
 • pieteikuma iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija;
 • pedagoga vai aukles izglītības dokumentu kopija fiziskai personai, kura sniegs aukles pakalpojumus;
 • darba līguma kopija starp pieteikuma iesniedzēju un fizisko personu, kura sniegs aukles pakalpojumus;
 • var iesniegt rakstisku atsauksmi no personas, kurai fiziska persona ir sniegusi aukles pakalpojumus;
 • ģimenes ārsta izziņas kopija par fizisko personu, kura sniegs aukles pakalpojumus;
 • dokumentu fiziskai personai, kura sniegs aukles pakalpojumu, kas apliecina prasmes sniegt pirmo palīdzību.
Privātpersonas iekļaušanai Datu bāzē (fiziskai personai) Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti: 
 • pieteikums (pieteikuma veidlapa) reģistrēšanai Datu bāzē, kurā jānorāda pieteikuma iesniedzēja vārds un uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs,  e-pasta adrese;
 • pedagoga vai aukles izglītības dokumentu;
 • pieteikuma iesniedzēja ģimenes ārsta izziņas kopija;
 • dokumentu, kas apliecina prasmes sniegt pirmo palīdzību;
 • var iesniegt rakstisku atsauksmi no personas, kurai pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis aukles pakalpojumus.