Pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība

Pieteikšana 1.klasei
Lai reģistrētos bērnu uzņemšanai 1. klasē vecāks iesniedz pieteikumu reģistrācijai vecākam ērtākā veidā:

 • Klātienē iesniedzot pieteikumu izvēlētajā Iestādē (skolā) un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim –Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);
 • Klātienē iesniedzot pieteikumu Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrāun uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);
 • Pieteikumu variet iesniegt aizpildītu sūtot uz novads@kekava.lv (parakstītu ieskenētu vai nofotogrāfētu iesniegumu lūdzu pievienojiet).Elektroniski iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz Pašvaldības oficiālo elektronisko pastu novads@kekava.lv –

Bērnu reģistrāciju 1.klasē nosaka Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs”.

ReadSpeaker  Pieteikuma veidlapa bērna uzņemšanai 1.klasē

Jautājumos par rindu lūdzam sazināties ar Izglītības, Kultūras un sporta pārvaldi, zvanot pa tālruni 25461811 vai rakstot e-pastu: vita.andzejevska@kekava.lv 

Atbalsts pamatizglītības programmas apguvei privātskolā
Ķekavas novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja izglītojamais apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu vispārējo pamatizglītības programmu (1.-9. klase). Atbalsta apmērs vienam izglītojamam mēnesī ir 70.00 EUR

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2023. gada 22. februāra saistošajiem noteikumiem ReadSpeaker  Nr. 3/2023 “Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm” tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir, ja:

 • izglītojamam un vismaz vienam no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
 • izglītojamā likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu ar privāto izglītības iestādi un izglītojamais ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā programmas apguvei iestādē.

Lai pieteiktos atbalstam, izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldībā iesniegumu un pievieno līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT..

Iesniegumu atbalsta piešķiršanai var iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros vai elektroniski sūtīt uz e-pastu: novads@kekava.lv

Klientu apkalpošanas centri:

 • Gaismas iela 19, k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 – pie klientu apkalpošanas speciālistes;
 • Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV- 2128 – pie klientu apkalpošanas speciālistes;
 • Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125 – pie klientu apkalpšanas speciālistes

Turpmākās darbības atbalsta saņemšanai pamatizglītības programmas apguvei (1.-9.klase) privātā izglītības iestādē:

 • atbildīgā struktūrvienība pārbauda atbalsta piešķiršanai noteikumos noteiktos kritērijus;
 • sagatavo līgumu par atbalsta piešķiršanu, paraksta no pašvaldības puses un nosūta izglītojamā likumiskajam pārstāvim;
 • līgumu paraksta izglītojamā likumiskais pārstāvis un sūta atpakaļ Ķekavas novada pašvaldībai;
 • izglītojamā likumiskais pārstāvis par piešķirto atbalstu informē privāto izglītības iestādi.

Kultūrizglītības programma ``Latvijas skolas soma``
Informācija par kultūrizglītības programmu “Latvijas skolas soma’

Plašāk: https://latvijasskolassoma.lv/

Ķekavas pašvaldības koordinators projektā:
Ilva Šembele, tel. 26465814, ilva.sembele@kekava.lv
(Izglītības, kultūras un sporta jomas projekti, to ieviešana un realizēšana, programma “Latvijas skolas soma”)

Izglītības projekts ``Pumpurs``
Informācija par projektu ‘PUMPURS”

Pašvaldība iesaistās projektā “Pumpurs” ar mērķi samazināt priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu skaitu

Ķekavas novada pašvaldība parakstījusi līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kas īsteno projektu  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Programma paredz, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”, kura mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Ķekavas novada pašvaldība iesaistījusies programmā, jo arī novada izglītības iestādēs novērojams salīdzinoši neliels, tomēr pastāvošs priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skolēnu skaits, tāpat vairāki desmiti skolēni atrodas riska grupā, ar kuru strādāt ir jo īpaši nozīmīgi.

Speciālisti kā nozīmīgākos mācību pārtraukšanas cēloņus visā valstī kopumā min:

 • Nepietiekamus finanšu līdzekļus ģimenē, kā rezultātā skolēns ātrāk vēlas sākt strādāt algotu darbu;
 • Skolēnu augšana nepilnās ģimenēs, kur aprūpi veic viens no vecākiem, bērnam tiek veltīta nepietiekama uzmanība, kā rezultātā iekavējas mācību satura apguve, zūd motivācija mācīties un pieaug neattaisnoti mācību kavējumi;
 • Vecāku zemais izglītības zemais līmenis vai vecāku neizpratne par bērnu vecumposmu īpatnībām, konfliktējošas attiecības ģimenē;
 • Konfliktsituācijas ar klases/skolas/kursa biedriem,
 • Atkarības problēmas- datoratkarība, atkarības no psihoaktīvajām vielām;
 • Problēmas izglītības iestādēs- bērnu noslāņošana, zema motivācija, konflikti starp pedagogu un izglītojamo, iztrūkst individuālā pieeja apgūstot mācību materiālu, vardarbība vienaudžu vidū u.c.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Tā piemēram, ar pašvaldību starpniecību paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Skolēniem projekts “PuMPuRS” nodrošinās šādu atbalstu:

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par sabiedriskā transporta biļetēm, naktsmītnēm, ēdināšanu, individuālajiem mācību līdzekļiem, individuālās lietošanas priekšmetiem (tostarp apģērbs, apavi, higiēnas preces), speciālo transportu.
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

Pedagogiem projekta ietvaros tiks sniegtas iespējas un resursi individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams, nodrošinātas profesionālās kompetences pilnveide, iespējas apmeklēt seminārus, darbnīcas, konferences, saņemt metodiskos atbalsta līdzekļus, tāpat pedagogi saņems izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Projektā izvirzīto mērķu sasniegšanai no Ķekavas novada pašvaldības puses iesaisti un aktivitātes nodrošinās Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, novada izglītības iestādes, sociālais dienests, bāriņtiesa, Jauniešu iniciatīvas centrs, Sociālo lietu un veselības komiteja, kā arī Reģionālā pašvaldības policija, tāpat projekta sadarbības partneri ir Valts policija, VSAA un nevalstiskās organizācijas.